Directorate of Urban Land Transport (DULT)

£ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ

£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
£ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ PÀqÉUÉ

¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ

  • £ÀªÉA§gï 16gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 jAzÀ 11.30 gÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¥Á®ÄzÁgÀgÁzÀ "HSR cyclists" gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉZï.J¸ï.Dgï ¯ÉÃOmï ¸ÉÊPÀ¯ï ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¥sÉøï§ÄPï ¥ÀÄl «ÃQë¹ www.facebook.com/blrcycleday