Directorate of Urban Land Transport (DULT)

£ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ

£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
£ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ PÀqÉUÉ

¸ÁA¹ÜPÀ gÀZÀ£É- CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

11£Éà ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¤ÃwAiÀÄ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄð UÀÄA¦£À ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå AiÀÄÄrr 134 ©JADgï 2006 (I) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2007gÀ C£ÀéAiÀÄ gÁdå £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄr £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå GzÉñÀªÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨sÀÆ §¼ÀPÉ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀPÁðj DzÉñÀzÀ°è £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ w½¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀAvÉ MAzÀÄ ªÀÄÄSÉå GzÉÝñÀªÉAzÀgÉ gÁdåzÀ J¯Áè £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÀAZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄPÉÌ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÁ¯ÁVzÉ.

¸ÁA¹ÜPÀ £ÀPÁ±É