Directorate of Urban Land Transport (DULT)

£ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ

£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
£ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ PÀqÉUÉ

¸ÀA¥ÀQð¹


DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

£ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
nnJA¹ ‘©’ ¨ÁèPï (§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÉÄïÁãUÀ),
4£Éà ªÀĺÀr, ±ÁAw£ÀUÀgÀ, PÉ.JZï gÀ¸ÉÛ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560027
zÀÆgÀªÁtÂ: +91 -80-22226627
¥sÁåPïì-+91 -80-22226630

EªÉÄïï:
dultbangalore@gmail.com

www.trivoo.net